Η Εταιρεία (εφεξής καλούμενη “ο Εκμισθωτής”) νοικιάζει με το παρόν στο πρόσωπο που υπογράφει επάνω (εφεξής που ονομάζεται “ο ενοικιαστής”) το όχημα που περιγράφεται επάνω και εφεξής ονομάζεται “το όχημα” κάτω από τους ακόλουθους ‘Ορους και Προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, ο ενοικιαστής αναγνωρίζει και συμφωνείται ότι:

1) Ο ενοικιαστής παρέλαβε το όχημα σε καλή κατάσταση και κατάσταση αφού βεβαιώθηκε ότι πληρούσε πλήρως ικανοποίηση. Ο Εκμισθωτής ενώ λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει κάτι τέτοιο δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μηχανική ή άλλη βλάβη του οχήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης ή για οποιαδήποτε απτή ζημία που υπέστη ο ενοικιαστής ως αποτέλεσμα αυτού.

2) Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα στην ίδια ακριβώς κατάσταση που το παρέλαβε, διατηρώντας την ίδια στάθμη καυσίμου κατά τη λήψη, επίσης με όλα τα ελαστικά, εργαλεία, αξεσουάρ και εξοπλισμό στο σταθμό ενοικίασης του Εκμισθωτή την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα πάνω από το φύλλο, διαφορετικά θα χρεωθεί ανάλογα. Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει λήξει η συμφωνημένη περίοδος ενοικίασης, ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να παραλάβει ή να ανακτήσει το όχημα ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του ενοικιαστή οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοδήποτε μέρος και με οποιοδήποτε μέσο κρίνει κατάλληλο. Ο ενοικιαστής είναι υπόχρεος να αποζημιώσει τον εκμισθωτή για οποιαδήποτε πραγματική και τυχαία ζημία προκύψει από την παραβίαση του συμφωνηθέντος όρου της μίσθωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του οχήματος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον εκμισθωτή, ο ενοικιαστής υποχρεούται επίσης να καταβάλει αποζημίωση για χρήση σύμφωνα με τους όρους και τα τιμολόγια που αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Car-Rent ή στην ιστοσελίδα CarRent.gr.

3) Απαγορεύεται η χρήση του οχήματος.

α) Για οποιαδήποτε παράνομη μεταφορά εμπορευμάτων ή για οποιονδήποτε σκοπό που παραβιάζει την ελληνική νομοθεσία.
β) Να μεταφέρει επιβάτες ή περιουσία για αντάλλαγμα ρητή ή σιωπηρή.
γ) Για ώθηση ή ρυμούλκηση οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου οχήματος.
δ) Σε αγώνες κινητήρα (συμπεριλαμβανομένων των αγώνων. ρυθμός, δοκιμές αξιοπιστίας ράλι και δοκιμές ταχύτητας).
ε) Από οποιοδήποτε άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
στ) Από οποιονδήποτε, εκτός από το πρόσωπο που υπογράφει αυτή τη συμφωνία στο πλάι και οποιοδήποτε άτομο περιλαμβάνεται σε λίστα που υποβάλλεται από τον ενοικιαστή και εγκρίνεται από την εξουσιοδοτημένη υπογραφή του Εκμισθωτή σε αυτήν.
ζ) Εκτός Ελλάδος χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Εκμισθωτή.
η) Σε δρόμους χωρίς άσφαλτο.
θ) Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να ταξιδεύει ακτοπλοϊκά χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση του «εκμισθωτή». Ο ενοικιαστής και κάθε άλλο πρόσωπο που υπέγραψε τους αντίστοιχους χώρους υπερκαλύπτουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ενοικίασης και είναι πλήρως υπεύθυνοι να αποζημιώσουν τον Εκμισθωτή για κάθε υλική ή άυλη ζημία που μπορεί να υποστεί σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις παραπάνω ρήτρες του παρόντος άρθρου 3.< br/>
4) Ο ενοικιαστής αναγνωρίζει ότι εφόσον δεν έχει παραβιαστεί κανένας όρος και όρος αυτής της συμφωνίας κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης (συγκεκριμένα οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παραπάνω, καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία του Εκμισθωτή παρακάτω έναντι: br/>
α) Θάνατος και σωματικές βλάβες τρίτων ή μέγιστο ποσό 1200.000 € για όλα τα άτομα συλλογικά.
β) Υλικές ζημιές περιουσίας για μέγιστο ποσό 1.200.000
γ) Συνολική αξία του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου έναντι κλοπής. υπό την προϋπόθεση ότι ο ενοικιαστής έχει αποδεχθεί την επιπλέον ημερήσια χρέωση (TP =Προστασία κλοπής).
δ) Ζημιές από σύγκρουση και πυρκαγιά του νοικιασμένου αυτοκινήτου στο βαθμό που αυτές οι ζημιές υπερβαίνουν τα ποσά που εξαιρούνται, καθώς αυτά τα ποσά ορίζονται στον φάκελο του ισχύοντος συντελεστή του αντιγράφου του Εκμισθωτή, τον οποίο ο ενοικιαστής έχει λάβει και διαβάσει προσεκτικά.

5) Ο ενοικιαστής συμφωνεί περαιτέρω να προστατεύσει τα συμφέροντα του Εκμισθωτή και της ασφαλιστικής του εταιρείας σε περίπτωση ατυχήματος σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ενοικίασης από:

α) δίνοντας αμέσως λεπτομερή τηλεφωνική αναφορά στον πλησιέστερο σταθμό του Εκμισθωτή ακολουθούμενη από γραπτή το συντομότερο δυνατό.
β) Άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας εάν πρέπει να διαπιστωθεί η ενοχή άλλου μέρους ή εάν πρέπει να ληφθούν μέτρα για τραυματίες.
γ) Μη αποδοχή ευθύνης ή πάπλωμα.
δ) Λήψη ονομάτων και διευθύνσεων των εμπλεκομένων και μαρτύρων.

6) Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του ειδικού και περιορισμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικού ατυχήματος που προσφέρει ο Εκμισθωτής και εάν επιλέξει να πληρώσει τη σχετική χρέωση μονογράφοντας τον αντίστοιχο χώρο επάνω, θα καλύπτεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις και τα ποσά που περιγράφονται στο ειδικό φυλλάδιο Προσωπικής Ασφάλισης Ατυχήματος, αντίγραφο του οποίου έλαβε, διαβάζονται προσεκτικά.

7) Η ενοικίαση είναι προσωπικά υπόχρεη να πληρώσει τον Εκμισθωτή κατά παραγγελία

α) την ημερήσια χρέωση για όλες τις ημέρες ενοικίασης.
β) Η χιλιομετρική χρέωση που υπολογίζεται με τον ρυθμό που καθορίζεται στην επόμενη σελίδα για τα χιλιόμετρα που διένυσε το όχημα κατά την περίοδο ενοικίασης. Ο αριθμός των χιλιομέτρων που διανύει το όχημα προσδιορίζεται με την ανάγνωση του χιλιομετρητή που έχει εγκαταστήσει ο κατασκευαστής. Εάν ο χιλιομετρητής είναι σε ράγες, η χρέωση χιλιομέτρων γίνεται σύμφωνα με τις αποστάσεις του οδικού χάρτη του ταξιδιού που διανύσατε.
γ) Η αξία της βενζίνης που καταναλώθηκε κατά την περίοδο της μίσθωσης.
δ) Οι ειδικές ημερήσιες πρόσθετες χρεώσεις που (i) μεταβάλλουν τα εκπιπτόμενα ποσά του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε περίπτωση σύγκρουσης, πυρκαγιάς ή άλλων ζημιών (CDW=απαλλαγή ζημίας από σύγκρουση), (ii) καλύπτουν σωματικές βλάβες ή θάνατο του ενοικιαστή και των συνεπιβατών του σύμφωνα με την ειδική και περιορισμένη ασφάλιση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο (PAI= ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος) (iii) παραίτηση από την ευθύνη του πελάτη έναντι του Εκμισθωτή σε περίπτωση κλοπής του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου () υπό την προϋπόθεση ότι είχε αποδεχθεί όλα ή οποιοδήποτε οι κατηγορίες αποδοχής του αποδεικνύεται από τα αρχικά του στους αντίστοιχους χώρους που προβλέπονται στην επόμενη σελίδα. Οι ενοικιαστές που επιλέγουν να πληρώσουν τις πρόσθετες χρεώσεις για (SCDW=απαλλαγή ζημιών από υπερσύγκρουση), απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση να πληρώσουν για άλλες ζημιές από πυρκαγιά σύγκρουσης του ενοικιαζόμενου οχήματος, υπό τον όρο ότι αυτές οι ζημιές δεν οφείλονται σε παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του Δίκαιο κυκλοφορίας της ΕΕ. Επίσης οι ζημιές στα ελαστικά, τις ζάντες και το κάτω μέρος δεν καλύπτονται από ασφάλειες και δεν επιλέγει να πληρώσει τις πρόσθετες ημερήσιες επιβαρύνσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους (i) και (iii) της παραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου 7 είναι υπεύθυνος να πληρώσει στον Εκμισθωτή στο βαθμό του αντίστοιχου εκπεστέου ποσού οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά του οχήματος είτε είναι τυχαία είτε όχι. Σε περίπτωση που ο πελάτης αρνηθεί την παραπάνω προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη, ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να εισπράξει από αυτόν τα αντίστοιχα εκπιπτόμενα ποσά κατά την έναρξη της ενοικίασης. Ανεξάρτητα από το εάν έχει συναφθεί ολοκληρωμένη ασφάλιση αυτοκινήτου ή όχι, ο πελάτης ενοικιαστής ευθύνεται για όλες τις ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του οχήματος: συμπεριλαμβανομένων των τροχών και των ελαστικών, εάν δεν έχει τηρηθεί η διάταξη (η) της ρήτρας 3.
ε) Τις πρόσθετες χρεώσεις για την παράδοση ή παραλαβή του οχήματος καθώς και τις επιπλέον χρεώσεις για την επιστροφή του οχήματος σε οποιοδήποτε μέρος εκτός από αυτό που καθορίζεται στο επάνω μέρος σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής δεν είχε συναινέσει σε αυτό. Αυτό το πρόσθετο κόστος θα υπολογιστεί με βάση τη χρέωση χιλιομέτρου που καθορίζεται για τέτοιες περιπτώσεις στην τρέχουσα τιμή του Εκμισθωτή.
στ) Οι κρατικοί φόροι και τέλη υπηρεσιών επί του συνόλου των χρεώσεων που περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους (α) – (ε).
ζ) Όλες οι γραμμές και τα δικαστικά έξοδα για παράνομη στάθμευση κυκλοφορίας ή άλλες νομικές παραβάσεις που αξιολογήθηκαν σε βάρος του οχήματος του ενοικιαστή ή του οδηγού ή του εκμισθωτή κατά την περίοδο της ενοικίασης καθώς και κάθε άυλη απώλεια του Εκμισθωτή που προκύπτει από διοικητική κύρωση που επιβλήθηκε από την Τροχαία Αστυνομία για τις εν λόγω παραβάσεις.
η) Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα του εκμισθωτή για την επισκευή ζημιών που προκλήθηκαν στο όχημα ή για την υποδεικνυόμενη αξία του οχήματος (σε περίπτωση κλοπής) μέχρι το ποσό που καθορίζεται στην πλώρη πίσω πλευρά ή για τις πραγματικές ζημιές του όχημα όποια ποσότητα είναι μικρότερη. Τέτοια ευθύνη των Ενοικιαστών απαλλάσσεται εάν έχει αποδεχθεί εκ των προτέρων τις SCDW, βέλτιστες χρεώσεις όπως αποδεικνύεται αποκλειστικά από τα αρχικά του στον χώρο “αποδοχή” επάνω. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να καλύψει τα ποσά που σχετίζονται με την απαλλαγή των εξασφαλίσεων (Collision Damage Waiver CDW 8. Theft Waiver TW) που έχουν γνωστοποιήσει στην επιβεβαίωση κράτησης και στη συμφωνία ενοικίασης καθώς και στους Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στο επίσημο αυτοκίνητο -Τιμοκατάλογο του ενοικίου ή την ιστοσελίδα Car-Rent.gr, με προέγκριση της πιστωτικής του κάρτας.

8) Κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης ο ενοικιαστής υποχρεούται να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψει την κλοπή του οχήματος και ευθύνεται ακόμη και για την παραμικρή αμέλεια προς το σκοπό αυτό.

9) Όταν ο «ενοικιαστής» παραβιάζει την οδική νομοθεσία, υποχρεούται να καταβάλει το σύνολο της ζημιάς, διότι δεν καλύπτεται από κανενός είδους ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

10) Ο ενοικιαστής απαλλάσσει τον Εκμισθωτή από την απώλεια ή τη ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία που έχει αποθηκευτεί ή μεταφερθεί από τον ενοικιαστή ή οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα ή πάνω στο όχημα πριν ή κατά τη διάρκεια της ενοικίασης ή μετά την επιστροφή του οχήματος στον Εκμισθωτή. Ο ενοικιαστής συμφωνεί περαιτέρω να προστατεύσει οποιαδήποτε αποζημίωση του Εκμισθωτή έναντι και ή για οποιαδήποτε αξίωση τρίτων που βασίζεται ή προκύπτει από τέτοια απώλεια ή ζημιά.

11) Οποιεσδήποτε προσθήκες τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας θα είναι άκυρες εκτός εάν εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

12) Η παρούσα συμφωνία συνήφθη σύμφωνα με και θα διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από την παρούσα συμφωνία υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Ωστόσο, ο Εκμισθωτής έχει το επιλεκτικό δικαίωμα να υποβάλει αγωγή κατά του ενοικιαστή ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας όπου διαμένει ο ενοικιαστής.

13) Ο ενοικιαστής συναινεί και συμφωνεί ότι θα δεσμεύεται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και τους Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Car-Rent ή στον ιστότοπο του Car-Rent.gr σε σχέση με οποιαδήποτε παράταση της περιόδου ενοικίασης συμφωνήθηκε από τον Εκμισθωτή για οποιοδήποτε υποκατάστατο ενοικιαζόμενο όχημα.

14) Ο ενοικιαστής δηλώνει επίσημα ότι διαθέτει αρκετά για να καλύψει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση που μπορεί να υποστεί έναντι του Εκμισθωτή ως αποτέλεσμα της συμφωνίας ενοικίασης.